۰ رأی
شرح خدمات
خانم زهره صیاد پور
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)