۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید علی دربانی
مشاوره خانواده و زوج درمانگر، مشاوره ازدواج
داراي پروانه نظام روانشناسی
مشاور خانواده و مددكار اجتماعي شركت ملي نفت ايران و عضو نظام روان شناسی
عضو انجمن روانشناسی ایران
انجمن مشاوره ایران
انجمن جهانی تی ای
انستيسيتو روانكاوي تهران
عضو انجمن روانشناسی صنعتی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)