۰ رأی
شرح خدمات
ویدا سادات میرابوالفتحی
روانشناس بالینی
دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)