۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آتنا رضایی
طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری افسردگی، اضطراب، وسواس و …
مشاوره پیش از ازدواج و زوج‌درمانی
درمان مشکلات فردی و بین‌فردی
رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال‌های شخصیت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)