۰ رأی
شرح خدمات
علی باقرزنجانی
مشاوره‌ی فردی و مدرس مجموعه کارگاه های روان تحلیل گری بین ذهنی و نظام های انگیزشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)