۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر علی اکبر ارجمندنیا
دکترای تخصصی روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
دانشیار دانشگاه تهران
معاون دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
دبیر و عضو کمیته برنامه ریزی روان شناسی و مشاوره وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی ومشاوره تحصیلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)