۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اعظم نوفرستی
دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد تهران
استادیار دانشگاه تهران
عضو اسبق هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی
مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی
مدرس دانشگاه شاهد تهران
مولف بیش از ۳۰ کتاب و مقاله در زمینه روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)