۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر سعید اکبری زردخانه
دکترای تخصصی سنجش و اندازه گیری از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
عضو انجمن روان شناسی بالینی ایران
مؤلف بیش از نود مقاله تخصصی درزمینه روان شناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)