۰ رأی
شرح خدمات
دکتر معصومه قاسمی
دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
آسیب شناس گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو انجمن آسیب شناس گفتار و زبان ایران
مولف کتب و مقالات در زمینه روانشناسی کودک و نوجوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)