۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شیما زمانیها
اختلالات بالینی (وسواس، خشم، ترس، اضطراب، افسردگی، استرس)
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای تخصصی روانشناسی عمومی
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)