۰ رأی
شرح خدمات
فاطمه محمدپور
کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)