۰ رأی
شرح خدمات
علیرضا نداف
سرپرست بخش کاردرمانی جسمی و حرکتی پیشیاره
کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه شهید بهشتی، عضو سازمان نظام پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)