۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سجاد حق شناس
سرپرست بخش گفتار درمانی دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی
کارشناس ارشد گفتار درمانی، عضو سازمان نظام پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)