۰ رأی
شرح خدمات
زهرا حسین زاده
زوج درمانگر، مشاوره پیش از ازدواج، روانسنجی مشاوره فردی و گروهی و برگزاری کارگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)