۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد بهشتیان
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن هیپنوتراپی آمریکا
عضو انجمن روانشناسی آمریکا
عضو انجمن روانشناسی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)