۰ رأی
شرح خدمات
دكتر محبوبه حاج عبدالباقی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تهران
پزشک مقیم بیمارستان آتیه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)