۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی
انجام رادیوگرافی های عمومی و تخصصی، سونوگرافی های عمومی، بارداری و کالر داپلر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)