۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهرداد پوررستمی
دندانپزشک عمومی
دندانپزشکی ترمیمی،درمان پوسیدگی دندان و...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)