۰ رأی
شرح خدمات
مرکز توانبخشی اسما
خدمات ارائه شده در بخش کاردرمانی جسمی کودکان
توانبخشی مشکلات ونقایص جسمی کودکان جهت ارتقاء سطح بازی و مشارکت اجتماعی،
تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن،
نشستن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن، راه‌رفتن و ... )،
تعدیل ‌تون ‌عضلانی،‌
رفع و پیشگیری از بدشکلی‌هاي مفصلی و جسمانی،
مهار رفلکس‌هاي پاتولوژیک موجود،
تسهیل واکنشهاي تعادلی و حفاظتی،
ارائه‌ي مشاوره به والدین در رابطه با وضعیت‌هاي صحیح و الگوهاي درمان درمنزل وپیشگیری از الگوهاي غلط ، اعمال کشش روي عضلات کوتاه شده، کنترل و یادگیري حرکتی و....
کنترل هیجان،
تقویت مهارتهاي ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و ... )
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)