۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان پاسارگاد
بیمارستان خصوصی پاسارگاد یکی از بیمارستانهای پیشرو در ترویج زایمان طبیعی است. دراین بیمارستان کلاسهای آشنایی با زایمان فیزیولوژیک برگزار می شود. مادارن باردار می توانند در این بیمارستان زایمان بدون درد را هم تجربه کنند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)