۰ رأی
شرح خدمات
  دکتر جواد باستار
دکتر جواد باستار جراحی توراکس
دکتر باستار اقدامات جراحی خود را در بیمارستان کسری انجام می دهند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)