۰ رأی
شرح خدمات
شهره شاهنگیان
روان درمانگری شناختی
مشاوره کودک و نوجوان
ارتقا عملکرد تحصیلی و شغلی
ارزیابی مغز و نوروفیدبک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)