۰ رأی
شرح خدمات
راضیه رضایی
مشاوره فردی و روابط بین فردی
مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره خانواده
خانواده درمانی
زوج درمانی(تکنیک های پیشگیری از خیانت)
درمان شناختی و رفتاری CBT
درمان با رویکرد طرح واره درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)