۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و پلی کلینیک شهرداری منطقه 6
رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی
مرکز سنجش تراکم استخوان
مرکز غربالگری سرطان پستان و انجام ماموگرافی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)