۰ رأی
شرح خدمات
تصویربرداری پزشکی و سونوگرافی فرمانیه
انجام کلیه سونوگرافی های روتین و اختصاصی
کلیه رادیوگرافی های جنرال
باریم انما(رادیو گرافی رنگی روده بزرگ) B.E
رادیوگرافی مری و معده، اثنی عشر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)