۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی اورژانسی در منزل
انجام رادیولوژی اورژانسی برای بیماران غیر قابل حمل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)