۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کاظم اللهیاری
دانشگاه جندی شاپور – پزشکی عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران – تخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دانشگاه شهید بهشتی - CT
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)