۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان دوازده بهمن
بیمارستان دوازده بهمن از بیمارستان های زیر مجموعه تامین اجتماعی واقع در شهر قدس می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)