۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان 505 ارتش
قدمت این بیمارستان به سال ۱۳۱۰ بازمی گردد و از آغاز تا سال ۱۳۸۷ با نام بیمارستان ۵۰۵ در زمینه ریه به بیماران خدمات درمانی ارائه می شده است. از سال ۱۳۸۷ با انتقال بیمارستان ۵۰۶ سابق به این محل( ۵۰۵ )، این بیمارستان فقط در زمینه خدمات روانپزشکی ، روانشناسی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت می نماید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)