۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شرکت نفت
معرفی بخش های بیمارستان:
اتاق عمل جنرال
داخلی زنان (بخش ۸)
آندوسکوپی
دی کلینیک
همودیالیز
ICU داخلی
اطفال
داخلی مردان
آنکولوژی
CCU۱
CCU۲
P.C.C.U
SICU۲
ICU OH
جراحی زنان
جراحی مردان
اعصاب و روان زنان
اعصاب و روان مردان
زنان و زایمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)