۰ رأی
شرح خدمات
دکتر میترا حکیم شوشتری
روانپزشک کودکان
عضو هیات علمی بخش رز بیمارستان آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)