۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بابک باب شریف
متخصص چشم پزشکی
پزشک مقیم بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)