۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اکبر فرزانه
درمان دردهای مفاصل با اوزون تراپی
عضو انجمن لیزر تراپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)