۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منوچهر نظری
سونوگرافی معمولی، داپلر رنگی، واژینال
ماموگرافی
آنومالی اسکن
رادیوگرافی دیجیتال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)