۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان
با مدیریت دکتر حسین کیوانی (فارغ التحصیل از کانادا)
تنها آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)