۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سام
انجام کلیه تست های بیوشیمی، هورمونی، هماتولوژی، تومورمارکرها، روماتولوژی، اتوایمیون، سرولوژی، میکروبیولوژی
انجام آزمایشات پاتولوژی و سیتولوژی، پاپ اسمیر روتین و فاز مایع
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)