۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر
انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی کودکان و بزرگسالان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)