۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدحسین پیژا شریف
دکترای تخصصی اطفال
تشخیص و درمان بیماری های نوزادان و کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)