۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ساران لطف اله زاده
متخصص جراحی کودکان
پزشک مقیم بیمارستان پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)