۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر مریم ابراهیمی
جراح دندانپزشک
مستر ترمیمی زیبایی از ucla آمریکا
عضو انجمن زیبایی AACD
۲۰ سال سابقه درمانی
ایملنت آمریکایی، کره ای و سوئیسی
طراحی لبخند در یک جلسه
تعویض پرکردگی فلزی به همرنگ دندان
دندانپزشکی زیبایی ترمیمی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)