۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نسرین امین سبحانی
متخصص بیماری های دهان و دندان
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)