۰ رأی
شرح خدمات
مینا اولیایی
آموزش خانواده و مشاوره برای خانواده های دانش آموزان با معلولیت ذهنی
برگزاری دوره ی معنا درمانی برای بیماران دیالیزی
برگزاری دوره ی امید درمانی برای بیماران دیالیزی
برگزاری دوره ی امید درمانی برای معلولین جسمی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)