۰ رأی
شرح خدمات
مرکز خدمات روانشناختی آریاز
مشاوره و روان درمانگری در زمینه های:
مشکلات فردی: اضطراب، افسردگی، کم رویی، پرخاشگری، وابستگی به مواد مخدر، ناکامی و...
بیش فعالی، کمبودتوجه، تربیت جنسی، مهارت های قبل و بعدبلوغ، اضطراب، پرخاشگری، مشکلات تحصیلی و ارتباطی، مشکلات فضای مجازی و ...
قصه خوانی و پرورش تفکر خلاق با اهداف آموزشی و درمانی و در جهت رشد اجتماعی کودک و نوجوان، آموزش نقاشی با هدف درمانی و آموزشی و..
پیش از ازدواج، ازدواج، آموزش های مهارت های زندگی، زوج درمانی و حل مشکلات زناشویی، شیوه فرزند پروری
آموزش آزمون های معتبر روان شناختی شامل (MMPI.NEO…) فرافکن (رورشاخ .TAT..) هوش (وکسلر، بینه ..)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)