۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اکرم پرند
دکترای تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران
پسا دکتری کودکان بیش فعال و خانواده های آنها ـ دانشگاه تهران
عضو انجمن علمی کودکان استثنایی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
مؤلف حدود ۱۰۰ کتاب و مقاله در زمینه روان شناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)