۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم شهیدی نژاد
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای روان سنجی
روانسنج و مشاور دانشگاه
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)