۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مازیار مطیعی لنگرودی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)