۱ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی هروی
رادیولوژی و سونوگرافی حکیمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)