۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه سعید
آزمایشگاهای پزشکی نقش غیرقابل انکاری در تشخیص ، درمان وکنترل بیماری ها دارند وهرچه علم پزشکی توسعه بیشتری می یابد وابستگی آن به آزمایشگاه بیشترمیشود.با توجه به مطلب پیش گفت، امروزه در کنار معاینه دقیق و گرفتن شرح حال، مهمترین شاخص برای رسیدن به تشخیص، استفاده از روشهای پاراکلینیک و بخصوص آزمایشگاه است.از طرفی کیفیت کار مراکز تشخیصی ودقت اندازه گیری آنها و استفاده از پرسنل مجرب و دستگاه های پیشرفته و به روز تاثیر بسزایی در تشخیص و در نتیجه درمان خواهد داشت.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید با ایده تمرکز برتضمین کیفیت در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید.این آزمایشگاه با بهره مندی از عملکرد ۶۰ نفر پرسنل با تجربه در رده های فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و نیز پزشکان شاخص دررشته های علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، سلولی ملکولی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی بالینی و ایمونولوژی در فضایی نزدیک به ۴۰۰ متر مربع فعالیت می نماید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)